ZPĚT

01 - Slosovatelné státní dluhopisy z roku 1928
   
.
 Mírovými smlouvami St. Germainskou (viz č. 507 Sb. z. a n. z roku 1921) a Trianonskou (viz č. 102 Sb. z. a n. z roku 1922) se Československo zavázalo převzít odpovědnost za část zajištěného a nezajištěného předválečného dluhu bývalého Rakouska-Uherska, které připadlo na ČSR podle těchto smluv a rozhodnutí Repatriační komise.
 Část těchto dluhů byla převzata ve formě Moučné a Konsolidační půjčky a část nezajištěného dluhu byla zaměněna za Prozatímní listy, podle zákona č. 250/22 Sb. z. a n.
 Definitivní uspořádání těchto závazků je dáno vnitrostátními normami následovně:
   - zajištěný dluh podle zákona ze dne 15.3.1928, č. 52 Sb. z. a n.
   - nezajištěný dluh podle zákona ze dne 22.6.1928, č. 104 Sb. z. a n.
.
 Odpovědnost za zajištěný dluh počíná pro ČSR od 1.7.1919 a vzešlou povinnost plní ČSR tím, že (pokud dluhopisy předválečného zajištěného dluhu nebyly již převzaty formou Konsolidační půjčky):
   a) Splatí část těchto dluhopisů hotově (dluhopisy znějící na Marky).
   b) U části dluhopisů, které byly svěřeny Společné pokladně v Paříži, platí potřebné částky na úrokování a umořování.
   c) Část zamění za československé dluhopisy podle zákona č. 52 Sb. z. a n.
.
 Tyto posledně uvedené čsl. státní dluhopisy se vydávají za předválečné prioritní a železniční dluhopisy a 4,00%-ní uherskou rentu z roku 1910. Dluhopisy jsou vydány v šesti typech (lit. A až lit. F). Typy dluhopisů jsou vydány podle úrokové míry jednotlivých emisí:
   Lit. A - 3,00%, v celkovém objemu 21 000 000 Kč
   Lit. B - 3,50%, v celkovém objemu 29 000 000 Kč
   Lit. C - 4,00%, v celkovém objemu 130 000 000 Kč
   Lit. D - 4,00%, v celkovém objemu 76 000 000 Kč
   Lit. E - 5,00%, v celkovém objemu 3 500 000 Kč
   Lit. F - 5,25%, v celkovém objemu 20 000 000 Kč
.
 Důvod, že byly vydány dva druhy 4,00%-ních dluhopisů, spočívám v tom, že 4,00%-ní dluhopisy lit. D nejsou zajištěny zástavním právem na československých státních drahách, všechny ostatní typy jsou takto zajištěny. Oficiální kurzovní list pražské burzy vykazoval proto dluhopisy lit. D v oddíle "Státní půjčky" a ostatní dluhopisy lit. A, B, C, E, F (zástavním právem zajištěné) v oddíle "Státní železniční dluhopisy".
.
.
 Lit. A - 3,00%-ní Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Dluhopisy byly vydány v objemu 21 000 000 Kč a na výměnu za 3,00%-ní prioritní dluhopisy Rakouské společnosti místních drah z roku 1894 a zajištěny simultánním zástavním právem na drahách bývalé Rakouské společnosti místních drah (tratě: České Budějovice-Želnava; Čáslav-Závratec; Kaštice-Krásný Dvůr; Königshan-Žacléř; Čáslav-Močovice; Krásný Dvůr-Radonice u Kadaně; Hanušovice-Hlucholazy). 
 Splatnost dluhopisů byla prováděna každoročním slosováním v letech 1931-1973 (v letech 1933 až 1937 umořování pozastaveno a tím lhůta prodloužena). 
 Ministr financí měl právo všechny nebo část dluhopisů kdykoliv po předchozí tříměsíční výpovědi hotově splatit. 
 Dluhopisy byly rozděleny na nominální hodnoty:
          150 Kč
       1 000 Kč
       3 000 Kč
     10 000 Kč
.
.
.
.
 Lit. B - 3,50%-ní Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Dluhopisy byly vydány v objemu 29 000 000 Kč a na výměnu za 3,50%-ní prioritní dluhopisy Rakouské severozápadní dráhy z roku 1871 (konvertované lit. A a lit. B) a z roku 1903 (lit. A a lit. B [1]) a zajištěny simultánním zástavním právem na drahách bývalé Rakouské severozápadní dráze (tratě: státní hranice u Šatova-Mladá Boleslav; Havlíčkův Brod-Pardubice; Velký Osek-Poříčí u Trutnova; Ostroměř-Jičín; Kunčice-Vrchlabí; Trutnov-Svoboda nad Úpou-Jánské Lázně; Nymburk-Děčín-Střední Grunt; Chlumec nad Cidlinou-Kyšperk; Ústí nad Orlicí-státní hranice u Mezilesí; Lysá nad Labem-Praha; Ústecká spojovací dráha) v bezprostředním pořadí za zástavním právem pro 5,00%-ní státní železniční dluhopisy (lit. E). 
 Splatnost dluhopisů byla prováděna každoročním slosováním v letech 1931-1956. 
 Ministr financí měl právo všechny nebo část dluhopisů kdykoliv po předchozí tříměsíční výpovědi hotově splatit.
 Dluhopisy byly rozděleny na nominální hodnoty:
          150 Kč
          200 Kč
          300 Kč
          400 Kč
       2 000 Kč
     10 000 Kč
.
.
.
.
 Lit. C - 4,00%-ní Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Dluhopisy byly vydány v objemu 130 000 000 Kč a na výměnu za:
   4,00%-ní prioritní dluhopisy dráhy Aš-Rossbach z roku 1903;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy České západní dráhy z roku 1885;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Moravské pohraniční dráhy z roku 1895 [1];
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Moravskoslezské ústřední dráhy z roku 1895;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy dráhy Plzeň-Březno z roku 1884;
   4,00%-ní státní železniční dluhopisy dráhy Plzeň-Březno z roku 1884;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z roku 1892;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Rakouské severozápadní dráhy z roku 1885;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy dráhy Františka Josefa z roku 1884;
   5,00%-ní prioritní dluhopisy Severní dráhy Ferdinandovy z roku 1871;
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Severní dráhy Ferdinandovy z roku 1887 (I. a II. emise);
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Severní dráhy Ferdinandovy z let 1888, 1891, 1898 a 1904.
 A zajištěny simultánním zástavním právem na bývalé Severní dráze císaře Ferdinanda. 
 Splatnost dluhopisů byla prováděna každoročním slosováním v letech 1931-1960. 
 Ministr financí měl právo všechny nebo část dluhopisů kdykoliv po předchozí tříměsíční výpovědi hotově splatit.
 Dluhopisy byly rozděleny na nominální hodnoty:
          150 Kč
          300 Kč
          400 Kč
       1 000 Kč
       3 000 Kč
     10 000 Kč
.
 V roce 1936 byl zbytek neslosovaných dluhopisů vyměněn za 3,00%-ní unifikační půjčku.
.
.
.
.
 Lit. D - 4,00%-ní Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé
 Dluhopisy byly vydány v objemu 76 000 000 Kč a na výměnu za:
   4,00%-ní státní železniční dluhopisy České severní dráhy z roku 1909;
   4,00%-ní státní železniční dluhopisy Rakouské severozápadní a Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z roku 1909 [1, 2];
   5,25%-ní státní dluhopisy (překolkované akcie) dráhy Alžbětiny II. emise z roku 1869;
   5,00%-ní prioritní dluhopisy Uhersko-haličské dráhy z roku 1870;
   3,50%-ní prioritní dluhopisy Uhersko-haličské dráhy z roku 1870 (konvertované);
   5,00%-ní prioritní dluhopisy Uhersko-haličské dráhy z roku 1878;
   3,50%-ní prioritní dluhopisy Uhersko-haličské dráhy z roku 1878 (konvertované);
   4,00%-ní prioritní dluhopisy Uhersko-haličské dráhy z roku 1887;
   3,50%-ní prioritní dluhopisy Uhersko-haličské dráhy z roku 1903;
   4,00%-ní uherská renta z roku 1910 (v úřední úschově).
 Dluhopisy nejsou zajištěny zástavním právem. 
 Splatnost dluhopisů byla prováděna každoročním slosováním v letech 1931-1968. 
 Ministr financí měl právo všechny nebo část dluhopisů kdykoliv po předchozí tříměsíční výpovědi hotově splatit.
 Dluhopisy byly rozděleny na nominální hodnoty:
          150 Kč
          200 Kč
          400 Kč
       1 000 Kč
       2 000 Kč
     10 000 Kč
.
 V roce 1936 byl zbytek neslosovaných dluhopisů vyměněn za 3,00%-ní unifikační půjčku.
.
.
.
.
 Lit. E - 5,00%-ní Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Dluhopisy byly vydány v objemu 3 500 000 Kč a na výměnu za 5,00%-ní prioritní dluhopisy Rakouské severozápadní dráhy z roku 1871 (lit A a B) a zajištěny simultánním zástavním právem na bývalé Rakouské severozápadní dráze. 
 Splatnost dluhopisů byla prováděna každoročním slosováním v letech 1931-1939. 
 Ministr financí měl právo všechny nebo část dluhopisů kdykoliv po předchozí tříměsíční výpovědi hotově splatit.
 Dluhopisy byly rozděleny na nominální hodnoty:
          300 Kč
          400 Kč
     10 000 Kč
.
 V roce 1936 byl zbytek neslosovaných dluhopisů vyměněn za 3,75%-ní unifikační půjčku.
.
.
.
.
 Lit. F - 5,25%-ní Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Dluhopisy byly vydány v objemu 20 000 000 Kč a na výměnu za 5,25%-ní státní železniční dluhopisy dráhy Františka Josefa z roku 1886 a zajištěny zástavním právem na bývalé dráze císaře Františka Josefa. 
 Splatnost dluhopisů byla prováděna každoročním slosováním v letech 1946-1961. 
 Ministr financí měl právo všechny nebo část dluhopisů kdykoliv po předchozí tříměsíční výpovědi hotově splatit.
 Dluhopisy byly rozděleny na nominální hodnoty:
          400 Kč
       1 000 Kč
     10 000 Kč
.
 V roce 1936 byl zbytek neslosovaných dluhopisů vyměněn za 3,75%-ní unifikační půjčku.
.
.
.
.