ZPĚT

Půjčka obrany státu z roku 1936, umořitelná 1938-1987
   

Půjčka obrany státu z roku 1936, umořitelná 1938-1987.

Vydána podle zákona z 29./5. 1936 (č. 142 Sb. z. a n.) k účelům obrany státu ve dvou typech, jednak v 4.5 % dluhopisech normálních, jednak v 3 % dluhopisech se zvláštními daňovými výhodami. Upisovací lhůta 8./6.-11./7. 1936, upisovací kurs obou typů 97. Oba druhy vydány v kusech po 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000 Kč s kupony 15./4. a 15./10. První kupon 15./10. 1936. Úroky osvobozeny jsou od daně rentové a vyplácejí se beze všech srážek. Za účelem úmoru rozvrženy jsou dluhopisy obou druhů do 4000 serií stejně velikých, z nichž každého roku bude vylosován počet, který vyplývá z umořovacích plánů, sestavených na základě stejných ročních anuit. Slosování se koná 15./1., vylosované dluhopisy jsou splatny 15./4. jmenovitou hodnotou. Ministr financí může umořování kdykoli zesíliti a to i volnými nákupy z trhu pod jmenovitou hodnotou neb neumořenou část emise po tříměsíční výpovědi dílem nebo zcela splatiti.
.
- 4.5 % půjčka obrany státu z roku 1936, umořitelná 1938-1987 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
U psáno asi 2.285,000.000 Kč. Dluhopisů má býti použito částečně i k placení vojenských dodávek, takže celkem se počítá s emisí 2.928,000.000 Kč. Oběh koncem 1937: 2.391,289.000 Kč. Kurs 1936: nejvyšší 97.25, nejnižší 95.75, poslední 96.375; 1937: nejvyšší 98, nejnižší 96.10, poslední 97.25; 1938 (do 30./6.): nejvyšší 97.40, nejnižší 97.275, poslední 97.40.
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 500 Kč  - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
.
.
- 3 % půjčka obrany státu z roku 1936, umořitelná 1938-1987 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
Úroky 3 % dluhopisů jsou osvobozeny od daně důchodové a nemusejí býti uváděny v přiznání k této dani, ať jde o původního upisovatele nebo pozdějšího majitele. Pouze původním upisovatelům náležely dvě další výhody daňové. Jednak byla s úpisem spojena daňová amnestie, nevázaná na opravu neb doplnění nesprávných neb neúplných přiznání; záležela v osvobození zatajených příjmů a výtěžků, použitých k úpisu, od dodatečného podrobení přímým daním a dani obratové za léta 1935 a předchozí a ve vyloučení trestního řízení pro zkrácení těchto daní. Dále mohli poplatníci, kteří přímé daně za léta 1927-1934 zaplatili, kteří však proti předpisu podali odvolání v den účinnosti zákona ještě nevyřízená, dosáhnouti dobropisu ve výši naříkané částky, nejvýše 25 % naříkaného předpisu, upsali-li 3 % dluhopisy v této výši a odvolání vzali zpět; dobropisu se použilo k zaplacení daní za léta 1935 a pozdější. Oběh koncem 1937: 1.268.901.500 Kč. Kurs 1936: nejvyšší 83.875, nejnižší 76.625, poslední 78.375; 1937: nejvyšší 80.25, nejnižší 71, poslední 76.975; 1938 (do 30./6.): nejvyšší 77.75, nejnižší 75, poslední 75.50.
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 500 Kč - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
.
.
.
.

.
(*) Po rozpadu Československa a vzniku Protektorátu byli vlastníci dluhopisů a pokladničních poukázek povinni do poloviny roku 1939 podat přihlášku u některého peněžního ústavu s pověřenou funkcí přihlašovacího místa s prohlášením, že vlastník (fyzická nebo právnická osoba) dluhopisů nebo pokl. poukázek má trvalé bydliště v Protektorátu a složit státní dluhopisy do vázané úschovy. 
O přihláškách rozhodovala Poštovní spořitelna a po schválení přihlášky byly státní dluhopisy označeny přetiskem „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“ a vráceny zpět majiteli. Takto označené dluhopisy byly volně obchodovatelné a bez jakýkoliv restrikcí se vyplácely úroky. Za pokladniční poukázky byly vydávány depozitní stvrzenky Poštovní spořitelny.
.
. Zdroj původních informací: J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939.
.
.
.
.