ZPĚT

 
   
Název :  Českomoravské strojírny akciová společnost
 Böhmisch-Mährische Maschinenfabriken A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

2 000

2 000

 Korun
Město :  Praha
Datum :  26.11.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  93 750 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena v roce 1871 pod názvem První českomoravská továrna na stroje v Praze a s akciovým kapitálem 1 000 000 Zlatých. Po zřízení modelárny, slévárny, veldílny a kotlárny vyráběla ve svých začátcích strojní zařízení pro cukrovary a lihovary a později též pro hutní podniky.
 V době vídeňského krachu (květen 1873) a krátce po něm prodělala společnost těžkou krizi, jejímž výsledkem bylo zastavení investiční činnosti a snížení akciového kapitálu na 600 000 Zl., které odsouhlaseno na valné hromadě z 21.5.1878.
 Situace podniku se zlepšila teprve v roce 1878, kdy mohlo být započato s prováděním potřebných investic.
 V roce 1881 zavedena výroba vodních turbin a v roce 1885 započato s výrobou ústředních topení, sušáren a ventilací.
 V roce 1886 zakoupeno od Pražské železářské společnosti zařízení mostárny v Kladně, které demontováno a přeneseno do továrny v Libni.
 V roce 1896 zavedena výroba pro strojní chlazení.
 Od roku 1899 zavedena výroba lokomotiv a tendrů. K tomuto účelu vystavěny na přikoupených, s libeňskou továrnou sousedících pozemcích, nová moderní kotlárna, montovna, kolovka a mědikovecká dílna.
 Na valné hromadě z 24.4.1899 usneseno za účelem zřízení továrny na lokomotivy, investic a splacení běžných dluhů zvýšení akciového kapitálu až na 4 000 000 K. Na základě tohoto usnesení emitováno během téhož roku 3 000 ks nových akcií v kurzu 150% a v roce 1900 dalších 1 895 akcií v kurzu 440 K, čímž akciový kapitál zvýšen na 3 158 000 K.
 První lokomotiva vyrobena v dubnu 1900 současně s tisícím parním strojem.
 V prosinci 1900 zvýšen akciový kapitál na 3 158 000 Korun.
 V roce 1907 založena v Libni společně s firmou Fr. Ringhoffer továrna na automobily pod názvem Pražská továrna na automobily, spol. s r. o. s kmenovým kapitálem 900 000 K.
 Výroba automobilů prodělala různé dětské nemoci a když se během času ukázalo, že je mezi společníky rozdílný pohled na vedení závodu, převzala Českomoravská k 1.1.1909 podíl firmy Fr. Ringhoffer, samotnou firmu zrušila a připojila továrnu, jako vlastní automobilové oddělení, ke svým libeňským závodům. Automobilka vyrábí vozy značky "Praga".
 V roce 1910 zavedena výroba parních turbin a naftových motorů.
 V roce 1913 rozšířen obor působnosti automobilky na výrobu motorových pluhů.
 V únoru 1914 vyrobena již pětistá lokomotiva.
 Po vypuknutí první světové války měly být závody Českomoravské přizpůsobeny k výrobě válečného materiálu, z čehož později sešlo a intenzivněji se hlavně vyráběly lokomotivy a automobily pro vojenskou správu.
 V roce 1915 zakoupen poslední dům vklíněný do komplexu továrních budov v Libni, čímž docíleno, že továrna byla nyní ohraničena kolem pouze ulicemi.
 Podle usnesení valné hromady z 25.3.1912 byl v říjnu 1915 k tíži rezervního fondu zvýšen akciový kapitál na 3 941 600 K a nově emitovaných 1 959 ks akcií rozděleno bezplatně akcionářům v poměru 4:1.
 V květnu 1917 se společnost zúčastnila vkladem ve výši 500 000 K na Středočeských elektrárnách spol. s r. o.
 Koncem roku 1917 emitováno za účelem zaokrouhlení akciového kapitálu na 4 000 000 K nových 146 ks akcií, které nabídnuty akcionářům v kurzu po 1 500 K.
 Dle usnesení valné hromady z 5.5.1919 zvýšen akciový kapitál na 6 000 000 K, vydáním v lednu 1920 5 000 ks nových akcií po 400 K, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 v kurzu po 650 K.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 19.11.1921 provedena fúze, s platností od 1.1.1921, s Elektrotechnickou akciovou společností, dř. Kolben a spol., vlastnící továrny ve Vysočanech. Spojení s touto od roku 1898 existující společností provedeno výměnou všech 15 000 akcií fy. Kolben za 5 000 akcií Českomoravské, které byly k tomuto účelu emitovány, čímž zvýšen akciový kapitál na 8 000 000 Kč a zároveň změněn název společnosti na Českomoravská-Kolben akciová společnost (Böhmisch-Mährische Kolben Aktiengesellschaft) [1].
 Převzetím vysočanských závodů získala Českomoravská továrnu na elektrotechnické stroje a přístroje, ocelárnu a slévárnu. Tyto závody byly v letech 1923-1924 na přikoupených sousedících pozemcích rozšířeny a výroba elektrotechnického materiálu přeložena do nově postavené budovy, zatím co původní stará tovární budova pronajata v roce 1923 nově založené Továrně na elektrická počítadla spol. s r. o. v Praze (v roce 1926 získala Českomoravská všechny podíly a stala se jediným vlastníkem).
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 5.12.1923 zvýšen ještě téhož měsíce akciový kapitál na z 8 000 000 Kč na 16 000 000 Kč nakolkováním (zvýšením nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 800 Kč. Akcionáři, kterým byl krátce před touto transakcí vyplacen z hlavního rezervního fondu bonus 400 Kč na akcii, složili tento příplatek a příslušný úrok na každou akcii hotově.
 Dle usnesení valné hromady ze 14.4.1924 rozděleny dosavadní akcie po 800 Kč na 2 akcie po 400 Kč nominální hodnoty.
 V roce 1924 dokončena v Bratislavě stavba domu, ve kterém zřízeny vlastní obchodní prostory a sklady.
 V letech 1925-1926 provedeny v libeňských závodech větší investice a zahájena stavba nové karosárny. V Brně zakoupen dům, ve kterém zřízena opravna automobilů.
 V září 1926 vyroben desetitisící automobil.
 Společnost, jejíž závody jsou po technické stránce stálými investicemi udržovány na výši, zakoupila zvláště v posledních letech v cizině větší množství obráběcích strojů a strojních zařízení, kterými byly nahrazeny starší stroje.
 V elektrotechnickém oboru spolupracuje Českomoravská s americkou firmou Westinghouse Co., kterou zastupuje a jejíž patenty získala pro Československo. Tím bylo Českomoravské umožněno zúčastnit se prací spojených s elektrizací československých drah.
 Na valné hromadě z 9.7.1927 usneseno převzetí, od roku 1872 stávající firmy Akciová společnost strojírny dříve Breitfeld, Daněk a spol. v Praze výměnou akcií v poměru 23 akcií Breitfeld, Daněk a spol. za 2 akcie Českomoravské-Kolben.
 Současně usneseno zvýšení akciového kapitálu až na 25 000 000 Kč, emisí 17 500 ks nových akcií, které použity k výměně a zbývajících 108 kusů akcií prodáno na burze a kurzovní zisk připsán na rezervní fond. Touto transakcí se akciový kapitál zvýšil na 23 000 000 Kč.
 Na základě usnesení téže valné hromady zvýšen akciový kapitál na schválených 25 000 000 Kč, emisí dalších 5 000 ks nových akcií, které nabídnuty v prosinci 1927 akcionářům sloučených společností v poměru 23:2 po 3 000 Kč. Pro neakcionáře stanoven kurz 3 600 Kč.
 Společnost, jejíž jméno nově změněno na Českomoravská-Kolben-Daněk akciová společnost (Böhmisch-Mährische Kolben-Danek Aktiengesellschaft), ČKD [2], získala touto fúzí továrny v Praze-Karlíně, Blansku a ve Slaném.
 Na valné hromadě z 3.4.1929 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 37 500 000 Kč, vydáním 31 250 ks nových akcií po 400 Kč, které ještě téhož měsíce nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 2:1 za kurz 3 800 Kč. Neodebrané akcie byly za stejného kurzu přenechány bankovnímu syndikátu.
 Výtěžek emise byl použit k částečné úhradě nákladů investičního programu, v jehož rámci jsou všechny závody organizačně slučovány a modernizovány. Investice si vyžádaly v roce 1928: 36 000 000 Kč; 1929: 64 000 000 Kč; 1930: 100 000 000 Kč; 1931: 44 000 000 Kč; celkem 244 000 000 Kč. Investiční program dokončen zhruba v roce 1931, částečně i s pomocí bankovních úvěrů.
 Na stejné valné hromadě dále schválena stabilizační východisková bilance k 1.1.1928, vykazující přebytek z nadhodnocení ve výši 220 000 000 Kč. Bylo usneseno uložit tento přebytek do stabilizačního fondu. V bilanci za rok 1934 použito přebytku na zvýšené odpisy ve výši 20 600 000 Kč a ke krytí vykázané ztráty 12 100 000 Kč. Ostatní přebytek použit v bilanci za rok 1935 na snížení hodnoty závodních zařízení, cenných papírů a účastí a dále na krytí ztráty za rok 1935.
 V roce 1930 zakoupila ČKD rozsáhlé pozemky v Letňanech, aby si zajistila dostatečnou stavební rezervu.
 V letech 1933 až 1934 uzavřelo ČKD strojírenské a elektrotechnické licence s předními německými, švýcarskými a anglickými koncerny.
 S platností od 1.1.1935 do 31.12.1949 uzavřela ČKD s Akciovou společností dříve Škodovy závody v Plzni a Novák & Jahn akc. spol. pro stavbu strojů a mostů v Praze kartelovou dohodu, podle které se mezi zúčastněné závody kvótově rozděluji veškeré domácí zakázky z elektrotechnického, strojního a hutního oboru (s výjimkou automobilového oboru). Tato dohoda byla v letech 1936-1937 rozšířena o další firmy.
 Na mimořádné valné hromadě ze 14.10.1939 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 112 500 000 K nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií ze 400 K na 1 200 K na vrub rezervních fondů.
 Po vzniku protektorátu Čechy a Morava musel Emil Kolben pro svůj židovský původ nejdříve odejít z ČKD a v roce 1943 deportován se svou rodinou do koncentračního tábora Terezín.
 Od roku 1940 ČKD nucena změnit název na Českomoravské strojírny akciová společnost (Böhmisch-Mährische Maschinenfabriken A. G.) [3] a zapojit se do válečné výroby.
 V roce 1941 uzavřela Českomoravské strojírny zájmovou dohodu se Závody Ringhoffer-Tatra a. s. o společném postupu v technické a obchodní oblasti a při prodeji motorových vozidel.
 Na mimořádné valné hromadě z 10.5.1941 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 187 500 000 K nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií z 1 200 K na 2 000 K na vrub rezervních fondů.
 V březnu 1945 továrny silně poškozeny náletem.
 Po roce 1945 dosazena národní správa, později továrny znárodněny a začleněny pod závod Českomoravská-Kolben-Daněk, národní podnik a původní akciová společnost zanikla.
.
 Automobilová dohoda ČKD-ŠKODA 1931
 V polovině roku 1931 uzavřela Českomoravská-Kolben-Daněk akciová společnost s Akciovou společností dříve Škodovy závody v Plzni zájmovou dohodu v tom smyslu, že vytvoří společnou organizaci pro výrobu a prodej automobilů.
 V rámci dohody, která byla sjednána na dobu 20 let, s platností od 1.1.1932, najme samostatná společnost, jež bude vytvořena z Akciové společnosti pro automobilový průmysl (ASAP) v Praze (*) a na níž budou ČKD a Škodovy závody paritně zúčastněny, automobilky obou podniků, převezme veškeré zásoby surovin, rozdělaných jakož i hotových výrobků a rovněž celou prodejní organizaci tohoto odvětví a povede je dále na vlastní účet.
 Sjednocením výroby automobilů obou skupin pod jediným vedením umožní důslednou typizaci výroby a značné úspory na režii, jak ve výrobě, tak i v prodeji. Obě dosavadní značky Praga a Škoda zůstanou i nadále zachovány.
 V únoru 1932 byla dohoda rozvázána a ukončena.
 (*) Firma Akciová společnost pro automobilový průmysl (ASAP) v Praze byla založena v roce 1930 a s platností od 1.1.1930 převzala od Akciové společnosti dříve Škodovy závody v Plzni výrobu, prodej a opravy automobilů, odstředivek a jiných hospodářských strojů a najala za tím účelem veškeré provozovny Škodových závodů, původně těmto oborům věnované.
Původní akciový kapitál 20 000 000 Kč plně převzaly Škodovy závody.
.
 Větší majetkové účasti ČKD:
 V roce 1925 získala finanční skupina sestávající z členů správní rady a ředitelství Českomoravské většinu akcií a tím i rozhodující vliv v Autodopravní společnosti v Praze.
 V červenci 1928 získala Českomoravská-Kolben-Daněk většinu akcií Užhorodské elektrářské akc. spol. v Užhorodě (akc. kap. 6 500 000 Kč, zvýšen na 20 000 000 Kč), která vlastní několik elektráren a účastní se na elektrifikaci Podkarpatské Rusi. V roce 1929 byla tato společnost za účasti státu přeměněna na všeužitečný elektrárenský podnik. Po maďarském záboru v roce 1939 přeměněno na Kárpáti Villamosművek R. T. (Karpatské elektrárny akc. spol.) s kapitálem 5 250 000 Pengö.
 V květnu 1929 založila ČKD za účasti polského kapitálu sesterskou akciovou společnost na výrobu automobilů a strojů všeho druhu pod názvem Polskie Fabryki Czeskomorawska Kolben Danek Spółka Akcyjna. V prosinci 1929 změnila název na "Oświęcim" Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów, Spółka Akcyjna, Oświęcim. Z akciového kapitálu 2 000 000 Złoty (rozdělený na 4 000 ks akcií po 500 Złoty) je ve vlastnictví ČKD 65%, zbytek stejným dílem převzali hrabě Dr. Artur Potocki a hrabě Roger Raczyński. V důsledku hospodářské krize byla v roce 1931 výroba omezena a později snížen akc. kapitál na 1 000 000 Złoty. Po vypuknutí druhé světové války výroba ukončena.
 ČKD dále vlastní větší množství akcií nebo podílů ve firmách:
 Pražská továrna na isolační trubky spol. s r. o. (kapitál 1 200 000 Kč), poději účast likvidována.
 Loděnice-Praha spol. s r.o. (kapitál 2 000 000 Kč, z toho 50% ČKD a 50% Legiobanka).
 Elektro-Praga spol. s r. o. (kapitál 1 000 000 Kč, z toho ČKD 70%).
 Továrna na elektrická počítadla spol. s r. o. v Praze (kapitál 1 500 000 K).
 Tuba, prodejna sdružených závodů odpadních rour, akc. spol. v Praze (akc. kap. 1 000 000 Kč), poději účast likvidována.
 Marmara Maden Türk Şirketi Ltd. (společnost pro těžbu chromových rud v Malé Asii s akc. kap. 60 000 tur. liber. Z toho ČKD cca 83%), poději účast likvidována.
 Západomoravské elektrárny akc. spol., Brno, poději účast likvidována.
 Pražská elektroisolační akciová společnost, Praha-Hloubětín (akc. kap. 3 000 000 K).
 Orava, slovenská úč. spol. pre výrobu a predaj strojov, elektrotechnického zariadenia a automobilov, Bratislava (akc. kap. 1 500 000 Ks).
 Runa, akc. spol. pro kovy, Praha
   Zdroj informací: 
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1931-1932, 1934-1935.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
     Finanční ročenka Compass 1944
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Kolben
   
   
Avers :

Akcie Českomoravské strojírny akciová společnost Praha 1941, 2000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.