ZPĚT

 
   
Název :  K. k. privilegirte Homboker und Marienthaler Eisenwaaren-Industrie- und Handels-Actien-Gesellschaft „MORAVIA“
 C. k. priv. Hlubočská a Marienthálská akciová společnost pro průmysl a obchod železářský „MORAVIA“
 C. k. priv. Hlubočecká a Marientálská akciová společnost pro průmysl a obchod se železným zbožím „MORAVIA“
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatých  
Město :  Olmütz (Olomouc)
Datum :  22.10.1886
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  cca 321 x 233 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost vznikla v roce 1870 sloučením dvou firem K. k. priv. Marienthaler Eisenwaaren Fabriksgesellschaft a K. k. priv. Homboker Machinnägel- und Blechwaaren-Fabriksgesellschaft a převzala bývalé železárny Josefa Zwierziny.
 Akciový kapitál byl ustanoven ve výši 1 000 000 Zlatých, rozdělený na 5 000 ks akcií po 200 Zlatých.
 V roce 1894 odsouhlaseno zvýšení akciového kapitálu na 2 200 000 Korun, vydáním 500 ks nových akcií po 400 Korunách.
 V roce 1910 odsouhlaseno zvýšení akciového kapitálu na 3 000 000 K, vydáním 2 000 ks nových akcií po 400 K (akcie označeny jako emise 1910).
 V roce 1911 odsouhlaseno zvýšení akciového kapitálu na 4 000 000 K, vydáním 2 500 ks nových akcií po 400 K.
 Na mimořádné valné hromadě ze 17.6.1912 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 6 000 000 K, vydáním 5 000 ks nových akcií. Prvních 2 500 ks akcií nabídnuto v polovině roku 1913 akcionářům k odběru a druhá část 2 500 ks akcií nabídnuta akcionářům k odběru na valné hromadě konané dne 30.6.1917 (akcie označeny jako emise 1912/B).
 V roce 1920 ukončena výroba šicích strojů.
 Na valné hromadě z 29.5.1921 pověřena správní rada zvýšením akciového kapitálu až na 20 000 000 Kč. V prosinci téhož roku vydáno prozatím 17 500 ks nových akcií po 400 Kč, které nabídnuty akcionářům v kurzu po 450 Kč. Tím byl akciový kapitál zvýšen prozatím na 13 000 000 Kč. [1, 2]
 Na téže valné hromadě schválena nostrifikace společnosti (přenesení sídla z Vídně do Brna) a změna názvu společnosti na MORAVIA, akciová společnost pro průmysl železářského zboží a obchodu v Hlubočku a Mariánském Údolí (Homboker und Marienthaler Eisenwaren Industrie- und Handels- Aktiengesellschaft „MORAVIA“).
 Společnost provozovala centrálu a sklad železářského zboží v Olomouci, generální ředitelství a centrální prodejní kancelář v Brně, továrnu na hřebíky a drátovnu v Hlubočku a továrnu na zámečnické zboží, slévárnu šedé litiny a výrobu kamen v Mariánském Údolí.
 V roce 1921 vybudovala v Hlubočku elektrárnu, která dodávala elektřinu všem vlastním továrnám a dělnické kolonii. Přebytečnou elektřinu prodávala na základě dlouhodobě uzavřené smlouvy Středomoravským elektrárnám akc. spol. v Přerově.
 V roce 1922 získala Moravia podíl ve firmě Továrna na Meidingerova kamna a domácí náčiní H. Heim, spol. s r. o. v Praze (Fabrik für Meidinger-Öfen und Hausgeräthe, H. Heim, Ges. m. b. H. in Prag) s kmenovým kapitálem 600 000 Kč, kterou pomáhala převést na společnost s ručením omezeným a pro kterou zajišťuje výrobu prodávaného zboží.
 Rozšířena výroba v továrně v Mariánském Údolí o různé odlitky a plechové zboží, sporáky a další domácí a plynové spotřebiče a kovový nábytek.
 Zakoupena továrna hřebíky a podkovičky v Dziedzice (Polsko), která později začleněna do nově vzniklé polské společnosti Polska MORAVIA s. r.o. a československá Moravia si ve společnosti ponechala podíl.
 Dne 5.12.1928 postihl továrnu v Hlubočku rozsáhlý požár s celkovou škodou dosahující cca 8 000 000 Kč, která byla kryta pojistkou. Z tohoto důvodu na jaře 1929 rozhodnuto o modernizaci a rozšíření závodů v celkové výši cca 7 000 000 Kč.
 Na začátku 30. let závody běžně zaměstnávaly kolem 1 400 až 1 700 pracovníků a provozovaly vlastní průmyslovou železniční dráhu.
 Z důvodu zprovoznění elektrárny v Třebovicích, vypověděly Středomoravské elektrárny akc. spol. v Přerově v roce 1932 smlouvu o odběru elektřiny. Tím se elektrárna v Hlubočku dostala do ztráty a v roce 1933 byla odprodána městu Olomouc.
 Moravia dále zakoupila podíl ve firmě Piuković & Co. v Subotici (Jugoslávie, Srbsko).
 Vzhledem k nastalé všeobecné hospodářské a odbytové krizi byla Moravia nucena provést reorganizaci a racionalizaci výroby. Proto v roce 1935 byl, za pomoci Živnostenské banky, do vedení společnosti zvolen Ing. Josef Čižinský, který měl zkušenosti z vedení velkých hutních a strojírenských firem (Škodovy závody, Kosmos výroba kamen a železárny, Zbirožské železárny Max Hopfengärtner, Vítkovické železárny, atd.)
 Společnost se stala členem kartelové prodejny HELIKA, prodejna československých šroubáren, spol. s r. o. v Praze (HELIKA Verkaufsstelle der tschechoslovakischen Schraubenfabriken Ges. m. b. H. in Prag).
 V říjnu 1938, po zabrání Sudet, se továrny v Hlubočku a Mariánském Údolí ocitly na zabraném území a společnost byla nucena přesunout své sídlo do Mariánského Údolí.
 Na valné hromadě z 29.6.1939 byly stanovy společnosti revidovány a upraveny podle německého říšského práva. Akciový kapitál převeden na 1 560 000 RM, rozdělený na 32 500 ks akcií po 48 RM.
 Dne 18.1.1940 zvýšen akciový kapitál na 1 625 000 RM nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií ze 48 RM na 50 RM.
 V roce 1939 vstoupila Moravia do kartelu Pražský železářský kartel pro oblast „Velké Německo“ (Grossdeutschland) a v závodech byla postupně prováděna válečná racionalizace výroby.
 V rámci arizace židovských firem, převzala Moravia firmy J. Buchbinder a G. Karpfen. Sama Moravia arizovala firmy Abel & Co., továrna na šrouby a Feldschuh & Co., Elektrofona, továrna na slaboproudé a telefonní zařízení.
 V roce 1942 odkoupila Moravia zpět od města Olomouc elektrárnu v Hlubočku.
 Od roku 1943 se Moravia potýkala s nedostatkem dělníků, způsobeným především narukováním na frontu, proto začala zaměstnávat válečné zajatce, kteří byli shromážděni v táboře na sever od závodu mezi železniční tratí a řekou Bystřicí.
 Po osvobození byla do společnosti dosazena národní správa, v roce 1946 továrny znárodněny a začleněny pod Moravia, národní podnik v Mariánské Údolí u Olomouce a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926, 1930, 1934, 1937 a 1944.
     Průmyslový Compass 1926 a 1935.
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Mora_Moravia
   
   
Avers :

Aktie der Homboker und Marienthaler Eisenwaaren-Industrie- und Handels-Actien-Gesellschaft MORAVIA, 1886, 200 Gulden

   
.
Revers :

---

   .
.
.
..
Pohlednice :

Pohlednice Továrna na hřebíky v Hlubočku, cca 1900

Hřebíkárna v Hlubočku, cca 1900.

.
.
.

Pohlednice Závody Moravia v Mariánském Údolí u Olomouce, cca 1920

Závody Moravia v Mariánském Údolí u Olomouce, cca 1920.

.
.
.
..
..