ZPĚT

 
   
Název :  Poldina Huť
 Poldihütte
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

10x

1 000

10 000

 Korun  - Dne 1.1.1941 zvýšena nominální hodnota akcie na 10x 1 250 Korun (12 500 Korun).
Město :  Praha
Datum :  16.1.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  200 000 ks (hromadných akcií max. 20 000 ks).
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost, založená v roce 1890 pod názvem Poldihütte Tiegelgussstahl-Fabrik (Poldina huť, továrna na litou kelímkovou ocel) s akciovým kapitálem 800 000 Zlatých a se sídlem ve Vídni, zřídila v letech 1890/1891 na Kladně továrnu na kelímkovou ocel, sestávající z huti na kelímkovou ocel, martinské huti, kovárny a pérovny.
 V druhé polovině roku 1891 zvýšen akciový kapitál na 1 500 000 Zlatých, vydáním 3 500 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Zlatých.
 V roce 1894 rozšířen závod o kovárnu, lisovnu a obráběcí dílnu pro těžké odkovky.
 V roce 1895 emitováno 7 500 kusů nových akcií, čímž zvýšen akciový kapitál na 3 000 000 Zlatých.
 Dne 1.1.1899 vydala Poldina huť 4%-ní půjčku s 5%-ní prémií při splacení v celkovém objemu 3 500 000 Korun, rozděleném na dílčí dluhopisy v nominálních hodnotách po 400 K (300 ks), 2 000 K (1 340 ks) a 5 000 K (140 ks). Splatnost dluhopisů prováděna losování, nejpozději v roce 1940. Již v roce 1920 byl zbytek dluhopisů vypovězen a předčasně splacen.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 27.11.1899 zvýšen akciový kapitál na 9 000 000 Korun emisí 7 500 kusů nových akcií, které začátkem roku 1900 nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 v kurzu 130%. Výtěžek této emise byl použit k získání větší položky akcií společnosti Ungarische Stahlwarenfabriks-A. G. v Budapešti a k financování větších investic.
 V roce 1900 zavedena výroba rychlořezné oceli a vagónových a lokomotivních os.
 V roce 1904 zavedena výroba speciálních konstrukčních ocelí pro stavbu automobilů a v letech 1907-1908 zřízena ocelárna pro výrobu oceli v elektrických pecích.
 Dle usnesení valné hromady ze 7.6.1911 zvýšen v červnu téhož roku akciový kapitál na 11 000 000 Korun emisí 5 000 akcií, z nichž 4 500 akcií nabídnuto akcionářům v poměru 5:1 po 530 Korunách a zbytek volně prodán.
 Dle usnesení valné hromady z 30.6.1913 zvýšen akciový kapitál na 15 400 000 Korun a nové akcie nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 5:2 po 700 Korunách. Výtěžku obou emisí (1911 a 1913) použito ke splacení běžných dluhů a k financování rozsáhlého investičního programu v jehož rámci úplně přestavěna válcovna a značně rozšířeny ocelárny.
 Po vypuknutí první světové války nastala pro Poldinu huť velká konjunktura a společnost, aby vyhověla kladeným požadavkům vojenské správy, byla nucena překotně zvětšovat svoje závody.
 V letech 1915-1916 vystavěna zápustková kovárna, další kovárna a obráběcí dílny, zvláště na zalomené hřídele k automobilovým a letadlovým motorům.
 Dle usnesení valné hromady ze 7.6.1916 zvýšen akciový kapitál na 20 000 000 Korun vydáním 11 500 kusů nových akcií. 9 625 akcií nabídnuto v červnu 1916 akcionářům v poměru 4:1 po 800 Korunách a zbytek volně prodán.
 V roce 1916 získala společnost rozsáhlé pozemky v Chomutově, na kterých téhož roku začala stavět novou velkou ocelárnu a v roce 1917 zbudovala v kladenském závodě novou pérovnu a ukončila další investice.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 26.2.1917 emitováno v březnu téhož roku 15 000 kusů nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 10:3 po 900 Korunách. Výtěžkem emise, kterou se zvýšil akciový kapitál na 26 000 000 Korun, byly splaceny závazky vzniklé investicemi v chomutovském závodě a zakoupením v blízkosti tohoto závodu ležících hnědouhelných dolů „Elsa“ v Německých Kralupech a „Rafaeli“ v Krbicích, které měly pokrýt budoucí spotřebu uhlí.
 Ve spojení s Gebr. Böhler & Co. A. G. a Ternitzer Stahl- und Eisenwerke Schoeller & Co. A. G. založena koncem roku 1917 firma Erzhütte, Ges. m. b. H. ve Vídni (kmenovým kapitálem 4 200 000 Korun) s úkolem obstarávat pro výrobu oceli potřebné kovy a slitiny. Tato firma později přeměněna na akciovou společnost s akc. kap. 501 000 S.
 Státním převratem v roce 1918 (vznikem ČSR) vzniklá nová situace donutila společnost, aby - nyní jako podnik převážně exportní - především vybudovala svoji zahraniční organizaci (zastoupení). Stavba nových závodů v Chomutově, financovaná až dosud z větší části běžnými zisky, nebyla v plánované době skončena a dostavba musela být hrazena z nové emise akcií.
 Dle usnesení valné hromady ze 24.4.1919 emitováno v květnu téhož roku 35 000 ks nových akcií, z nichž 32 500 ks nabídnuto akcionářům v poměru 2:1 po 600 Korunách. Výtěžkem emise, kterou se akc. kap. zvýšil na 40 000 000 Korun, konvertovány běžné dluhy společnosti.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady ze 4.10.1919 schváleno nové zvýšení akc. kap. na 60 000 000 Korun. Dle tohoto usnesení emitováno ihned 50 000 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 po 1 200 korunách.
 Koncem roku 1919 byl v dostavěné části chomutovského závodu zahájen provoz.
 Vzhledem k nepříznivým odbytovým poměrům a vysokým závodním výlohám vzrostly bankovní dluhy. Z tohoto důvodu se usnesla mimořádná valná hromada z 8.1.1920 na zvýšení akc. kap. na 100 000 000 Korun. Z nově emitovaných 100 000 ks akcií nabídnuto akcionářům k odběru 50 000 ks v poměru 3:1 po 1 500 Korunách. Prostředky, kterých se společnosti tímto zvýšení dostalo, nestačily však k uhrazení velkých závodních výloh a společnost byla nucena použít dalších bankovních úvěrů. Aby finanční stav společnosti, jejíž sídlo mezitím přeloženo do Prahy, byl usnadněn, zmocnila valná hromada ze 7.5.1921 správní radu ke zvýšení akc. kap. na 150 000 000 Kč. Na základě tohoto zmocnění emitováno v červnu 1921 prozatím 62 500 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 4:1 po 450 Kč, čímž akc. kap. zvýšen na 125 000 000 Kč.
 Koncem roku 1922 a v roce 1923 za nastalého vzestupu kurzu Kč konkurovala Poldina huť jen s velkými obtížemi se zahraničními firmami a ve snaze o udržení odběratelů v cizině byla nucena pracovat a uzavírat obchody často i se ztrátami. V této době se uvažovalo o založení nové huti v některé zemi, kde je výroba levnější (Lucembursko, Belgie nebo Francie), avšak tento plán později padl. V letech 1924 a 1925 se výroba v závodech Poldiny hutě zlepšila a také i její finanční situace.
 Koncem roku 1923 prodány akcie Ungarische Stahlwarenfabriks-A. G. a zisk použit ke snížení bankovních dluhů, které se koncem roku 1925 snížily na 38 000 000 Kč a koncem března 1926 na 28 500 000 Kč.
 Zájmy Poldiny hutě v Americe zastává společnost Poldi Steel Corp. v New Yorku a v Anglii Poldi Steel Co. v Londýně, jejichž všechny akcie vlastní mateřská společnost.
 Při reasumaci bilance 1938, usnesené mimořádnou valnou hromadou z 15.1.1940, objeveny tiché rezervy v částce 228 700 000 Korun. Současně usneseno zvýšení akc. kap. na 200 000 000 Korun zvýšením nominální hodnoty akcí ze 400 na 640 Korun na vrub rezerv. A dále usnesena výměna dosavadních akcií složením 25 kusů za nových 16 kusů po 1 000 Korunách nominální hodnoty (provedeno v polovině roku 1940). Nově je akciový kapitál rozdělen na 200 000 akcií po 1 000 Korunách.
 Na valné hromadě z 27.6.1941 usneseno zvýšení akc. kap. na 250 000 000 Korun zvýšením nominální hodnoty akcií z 1 000 na 1 250 Korun (viz. černé razítko na akcii).
 Podle razítek na akciích z roku 1940 byly pravděpodobně provedeny ještě dvě emise akcií a to v září 1944 a v listopadu 1944. K těmto dvěma emisím akcií nemám doposud žádné informace.
 V červenci 1944 vydala Poldina huť 4%-ní půjčku v celkovém objemu 200 000 000 Korun, rozděleném na dílčí dluhopisy v nominálních hodnotách po 5 000 K (10 000 ks), 10 000 K (10 500 ks) a 50 000 K (900 ks). Splatnost dluhopisů měla být prováděna losování, počínajíc 1.9.1950 a nejpozději do 1.9.1964.
 V roce 1945 došlo ke znárodnění společnosti a Poldina huť se stala součástí nově vytvořeného národního podniku „Spojené ocelárny“.
 .
 Další majetková účast na dalších společnostech:
   Erzhütte A. G. Wien (akc. kap. 600 000 RM)
   Forja Poldi-I. A. R. Brašov, Rumunsko (akc. kap. 50 000 000 Lei)
   Lánsko-Rakovnická kamenouhelná akc. spol. Praha (akc. kap. 24 000 000 Korun; 75%)
   Továrny na železné zboží v Čenkově, Moric Arndt a. s. Praha
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1928-1929 a 1936-1937.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1940-1941.
   Finanční ročenka Compass 1921.
   cs.wikipedia.org
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1890; 800 000 Zlatých, 4 000 ks po 200 Zlatých
 II. emise 1891; 700 000 Zlatých (1 500 000 Zlatých), 3 500 ks po 200 Zlatých
 III. emise 1895; 1 500 000 Zlatých (3 000 000 Zlatých), 7 500 ks po 200 Zlatých
 Převedena měna ze Zlatých na Koruny (1 Zlatý = 2 Koruny).
 IV. emise 1899; 3 000 000 Korun (9 000 000 Korun), 7 500 ks po 400 Korunách
 V. emise 1911; 2 000 000 Korun (11 000 000 Korun), 5 000 ks po 400 Korunách
 VI. emise 1913; 4 400 000 Korun (15 400 000 Korun), 11 000 ks po 400 Korunách
 VII. emise 1916; 4 600 000 Korun (20 000 000 Korun), 11 500 ks po 400 Korunách
 VIII. emise 1917; 6 000 000 Korun (26 000 000 Korun), 15 000 ks po 400 Korunách
 IX. emise duben 1919; 14 000 000 Korun (40 000 000 Korun), 35 000 ks po 400 Korunách
 X. emise říjen 1919; 20 000 000 Korun (60 000 000 Korun), 50 000 ks po 400 Korunách
 XI. emise 1920; 40 000 000 Korun (100 000 000 Korun), 100 000 ks po 400 Korunách
 V roce 1920/1921 přeneseno sídlo z Vídně do Prahy a akciový kapitál plně uznán v Kč.
 XII. emise 1921; 25 000 000 Kč (125 000 000 Kč), 62 500 ks po 400 Kč [3]
 XIII. emise 1940; 75 000 000 Korun (200 000 000 Korun), navýšení nominální hodnoty akcí ze 400 na 640 Korun.
   Zároveň proběhla výměna původních akcií za nové v poměru 25 kusů starých po 640 Korunách za 16 kusů nových po 1 000 Korunách.
   Nové rozdělení akciového kapitálu 200 000 000 Korun na 200 000 kusů po 1 000 Korunách. [4, 5]
 XIV. emise 1941; 50 000 000 Korun (250 000 000 Korun), navýšení nominální hodnoty akcií z 1 000 na 1 250 Korun (viz razítko o navýšení na akcii)
 XV. emise září 1944 - Neznámá, informace nedohledány, pouze předpoklad, viz razítko na akcii "IX.-1944"
 XVI. emise listopad 1944 - Neznámá, informace nedohledány, pouze předpoklad, viz razítko na akcii "XI.-1944"
.
.
 Výpis vydaných dluhopisů:
 (1899) 4%-ní půjčka s 5%-ní prémií v celkovém objemu 3 500 000 Korun, původně splatná nejpozději v roce 1940, splacená již v roce 1920. Nominální hodnoty:
 400 Korun, vydáno 300 kusů [1]
 2 000 Korun, vydáno 1 340 kusů [2]
 5 000 Korun, vydáno 140 kusů
 (1944) 4%-ní půjčku v celkovém objemu 200 000 000 Korun, původně splatná nejpozději 1.9.1964. Nominální hodnoty:
 5 000 Korun, vydáno 10 000 kusů
 10 000 Korun, vydáno 10 500 kusů
 50 000 Korun, vydáno 900 kusů
   
   
Avers :

Sammelaktie der Poldihütte in Prag 1940, 10000 Kronen

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.
Pohlednice :

Pohlednice Poldina Huť Kladno hutě, cca 1914

Pohled na továrnu, Kladno, cca 1914.

.
.
.

Pohlednice Poldina Huť Kladno hutě, cca 1925

Pohled na továrnu, Kladno, cca 1925.

.
.
.
..