ZPĚT

 
   
Název :  APOLLO rafineria minerálnych olejov účastinárska spoločnosť
 APOLLO Mineralöl-Raffinerie Aktien-Gesellschaft
 APOLLO Kőolajfinomító-gyár részvénytársaság
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Ks  
Město :  Bratislava
Datum :  15.4.1940
Emise :  Náhradní akcie
Série :  ---
Náklad :  90 000 ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena v dubnu 1895 za účasti budapešťské Hazai Bank Rt. (Vaterländische Bank A.-G.) a zřídila rafinerii v Bratislavě, ve které zpracovávala ponejvíce polskou ropu.
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 2 000 000 Korun, rozdělený na 10 000 ks akcií v nominální hodnotě 200 K.
 Na valné hromadě z 19.2.1896 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 3 000 000 K, vydáním 5 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 K.
 V roce 1897 zřízena továrna na parafin a svíčky, která byla po vyhoření v roce 1902 znovu vybudována a rozšířena.
 Na valné hromadě z 10.7.1903 usneseno na zvýšení akciového kapitálu na 5 000 000 K, emisí 10 000 ks akcií v nominální hodnotě 200 K.
 Koncem roku 1913 získala společnost všechny akcie firmy Vaterländische Mineralölindustrie-A.-G. v Budapešti. K tomuto účelu usneseno na mimořádné valné hromadě z 15.12.1913 na zvýšení akciového kapitálu na 7 000 000 K, vydáním 10 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 K.
 Většina akcií společnosti Apollo se nacházela od roku 1902 v držení firmy Galizische Karpathen-Petroleum-A.-G. a v roce 1920 přešla do portfólia francouzské skupiny Société des Pétroles de Dabrowa.
 Po periodě velkých válečných zisků a prvních poválečných let, utrpěla společnost v letech 1921/22 až 1924/25 citelné ztráty.
 Jako ostatní rafinerie nakoupilo též Apollo v roce 1920, v době polsko-ruské války, za určitých státních garancí větší množství americké ropy, kterou bylo nuceno později prodat se ztrátou. Společnost žádala od státu náhradu ve výši asi 25 000 000 Kč, vyrovnala se však po dlouhém vyjednávání na cca 19 000 000 Kč, které jí byly v roce 1925 vyplaceny.
 Zbytek požadované náhrady, vykázaný jako ztráta za období 1921/22 - 1923/24 v celkové výši 6 130 000 Kč, byl uhrazen zvýšením bilanční ceny závodů ze 7 080 000 Kč na 13 250 000 Kč.
 Po celou dobu vyjednávání nebyly publikovány žádné bilance a uzávěrky za všechny 4 roky, předloženy byly najednou teprve 27.2.1926.
 Na mimořádné valné hromadě ze 7.3.1925 rozhodnuto o převzetí od roku 1920 stávající firmy Moravská těžařská společnost s. r. o. v Hodoníně (Mährische Bergbau Ges. m. b. H. in Göding) s kmenovým kapitálem 1 000 000 Kč a původně patřící do koncernu Schodnica a EOS, cestou fúze. K tomuto účelu zvýšen akciový kapitál na 12 000 000 Kč, vydáním 25 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč.
 Převzetím Moravské těžařské společnosti získala společnost Apollo vlastní zdroj ropy s měsíční těžbou asi 120-130 cisteren.
 Počátkem roku 1926 uzavřena smlouva s československým státem o využití cca 6 000 ha (později rozšířeno až na 11 000 ha) naftových polí v okolí Hodonína a Břeclavi. Podle této smlouvy je československý stát účasten na výtěžku progresivně od 1 až do 10%.
 Společnost Apollo, která je zúčastněna 18% kvótou na československém kartelu rafinerií minerálních olejů, vlastní též podíly na naftových dolech v Borysławi (dnes Ukrajina).
 Kapacita bratislavské rafinerie Apollo obnáší asi 7 000 cisteren ročně. Dle výše uvedené kvóty zpracovává nyní (1926/27) pouze asi 2 000 cisteren ročně.
 V druhé polovině roku 1928 přešla většina akcií Société des Pétroles de Dabrowa a tím též i rozhodující vliv v Apollu na Crédit Générale des Pétroles v Paříži, jehož zástupci byli na mimořádné valné hromadě z 6.10.1928 zvoleni do správy společnosti.
 Crédit Générale des Pétroles následně vnesl své petrolejářské zájmy v Československu do nově vzniklé holdingové společnosti Société Française des Pétroles de Tchécoslovaquie se sídlem v Paříži [8, 9].
 Na valné hromadě z 19.5.1928 usneseno postupné navýšení akciového kapitálu až na 24 000 000 Kč, aby mohlo Apollo využívat a financovat nová naleziště v okolí Hodonína.
 Na mimořádné valné hromadě z 28.12.1928 schváleno převzetí firmy Rafinerie minerálních olejů spol. s r. o. v Šumperku (Mineralölraffinerie Mährisch-Schönberg Ges. m. b. H.), náležející rovněž do koncernu Crédit Générale des Pétroles, cestou fúze. Z tohoto důvodu ihned zvýšen akciový kapitál Apolla na 18 000 000 Kč, emisí 30 000 ks akcií v nominální hodnotě 200 Kč. Z toho 28 385 ks použito k výměně za podíly Rafinerie v Šumperku a zbytek 1 615 ks odprodán.
 Současně došlo ke zjednodušení celé prodejní organizace skupiny Crédit Générale des Pétroles v Československu sloučením firem Apollo-Nafta obchodní spol. s r. o. v Bratislavě, PREMIER prodejní spol. minerálních výrobků s r. o. v Šumperku a Dombrova naftová akc. spol. v Praze do jediné společnosti Apollo-Nafta obchodní akc. spol. v Praze, na kterou převeden veškerý prodej tuzemských závodů.
 Společnost se snažila ve všech svých závodech, v Bratislavě a v Šumperku, docílit úspor racionalizací výroby. Rafinerie v Šumperku, jež před fúzí odebírala polské polotovary za účelem dalšího zpracování, přešla počátkem roku 1929 ke zpracovávání suroviny, čímž se její provoz stal výnosnější.
 Továrna v Bratislavě částečně přeměněna na elektrický provoz, čímž docíleno úspor na palivu.
 Za účelem rychlejšího vyrovnání úbytku vlastní produkce ropy, nastalého několika bezvýslednými vrty na hodonínském poli v roce 1928, rozšířeno ještě téhož roku vrtací zařízení společnosti o novou moderní vrtací stanici.
 V roce 1929 objevila společnost vydatné ložisko zemního plynu na ropném poli Nesyt u Hodonína a také nové vrtby na ropu byly úspěšné.
 V roce 1930 prováděla společnost vrtací práce s větší intenzitou a se značnými úspěchy. Po objevení nového ropného horizontu, zajistila si společnost ve větším rozměru další ropná pole, sousedící s jejími dosavadními terény. Kromě vrteb ve vlastním hodonínském poli, zahájila společnost vrtby v okolí obce Holíč (SK) a ve spojení s jinými podniky v okolí obcí Ratíškovice - Bzenec a Gajdary (SK). V roce 1932 dosahovala těžba ze dvou nalezišť Apolla u Hodonína výše 6 963 t a v roce 1933 6 606 t.
 Začátkem 30. let přešla většina akcií Rafinerie Apollo na Apollo-Nafta obchodní akc. spol. v Praze, jejíž celý akciový kapitál je v majetku Société Française des Pétroles de Tchécoslovaquie v Paříži, která je opět kontrolována skupinou Société Française Industrielle & Commerciale des Pétroles (bývalý Crédit Générale des Pétroles skupiny Devilderovy) v Paříži.
 V roce 1936 zastaven provoz rafinerie v Šumperku a výroba zkoncentrována v Bratislavě, kde ke stávající rafinerii vybudováno značným nákladem cca 16 000 000 Kč moderní destilační zařízení pipe-still a krakovací stanice. Tím doznal změnu celý výrobní proces, neboť podnik místo dosavadního zpracování importovaných polotovarů přešel na zpracování domácí ropy na benzín a oleje. Úhrada investic rozložena smluvně na několik let.
 V roce 1938 získáno výhradní kutací právo na jihovýchodním Slovensku v blízkosti naftového pole u Bückszeku v Maďarsku.
 Vzhledem k novému státoprávnímu uspořádaní (zabrání Sudet a vznik protektorátu), odprodalo Apollo v roce 1939 svou rafinerii v Šumperku a většina akcií Apolla přešla z francouzské skupiny Société Française Industrielle & Commerciale des Pétroles na skupinu sestávající z Úč. spol. DYNAMIT NOBEL v Bratislavě a I. G. Farbenindustrie ve Frankfurtu n. M.
 Začátkem roku 1940 vyměněny všechny původní akcie vydané do roku 1939 za nové akcie, znějící na slovenské koruny. Celkem vyměněno 90 000 ks.
 Na mimořádné valné hromadě z 29.10.1942 pověřena správní rada zvýšením akciového kapitálu až na 41 000 000 Ks.
 Ještě téhož roku provedeno první zvýšení na 20 160 000 Ks, vydáním 10 800 ks nových gratis akcií v nominální hodnotě 200 Ks, které nabídnuty akcionářům zdarma k odběru v poměru 25:3. Akcie vydány na vrub rezervního fondu.
 Začátkem roku 1943 provedeno druhé zvýšení na 41 000 000 Ks, emisí 104 200 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Ks, které nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 1:1 za kurz po 260 Ks.
 Po osvobození v roce 1945 dosazena do společnosti národní správa a dne 27.10.1945 továrny znárodněny a původní akciová společnost následně zanikla. Majetková podstata později začleněna do národního podniku Slovenské rafinérie minerálnych olejov (od roku 1949 národní podnik Slovnaft).
   Zdroj informací:
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1927-1928, 1928-1929, 1931-1932, 1935-1936, 1937-1938.
     Finanční ročenka Compass 1926, 1930, 1934 a 1944.
     Vyhláška ministra průmyslu ze dne 29.11.1945 č. 442/1945 o znárodnění podniků v zemi České a Moravskoslezské, provozovaných podle horního zákona.
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1895; 2 000 000 K, 10 000 ks po 200 K
 II. emise 1896; 1 000 000 K (3 000 000 K), 5 000 ks (15 000 ks) po 200 K
 III. emise 1903; 2 000 000 K (5 000 000 K), 10 000 ks (25 000 ks) po 200 K
 IV. emise 1913; 2 000 000 K (7 000 000 K), 10 000 ks (35 000 ks) po 200 K
 V. emise 1925; 5 000 000 Kč (12 000 000 Kč), 25 000 ks (60 000 ks) po 200 Kč
 VI. emise 1928; 6 000 000 Kč (18 000 000 Kč), 30 000 ks (90 000 ks) po 200 Kč
 Akcie z 15.4.1940 nahrazují všechny předchozí akcie (90 000 ks), vydané před vznikem Slovenského státu (1939). [1, 2, 3]
 VII. emise 1942; 2 160 000 Ks (20 160 000 Ks), 10 800 ks (100 800 ks) po 200 Ks (gratis-akcie)
 VIII. emise 1943; 20 840 000 Ks (41 000 000 Ks), 104 200 ks (205 000 ks) po 200 Ks [4, 5, 6, 7]
   .
   .
Avers :

Náhradní akcie APOLLO rafinerie minerálnych olejov Bratislava 1940, 200 Ks

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.