ZPĚT

 
   
Název :  Všeobecná pojišťovna akc. spol. v Brně
 Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń, tow. akc. w Bernie
 Allgemeine Assekuranz-Akt. Ges. in Brünn
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

 400

 Kč  
Město :  Brno
Datum :  12.4.1920
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  cca 375 x 233 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Ústav byl založen dne 19.4.1920 se sídlem v Brně a za součinnosti První české vzájemné pojišťovny, Moravské agrární a průmyslové banky a Hospodářské úvěrní banky pro Čechy. Akciový kapitál pojišťovny ustanoven ve výši 3 000 000 Kč, rozdělený na 7 500 ks akcií po 400 Kč (I. emise).
 Pojišťovna převzala československé zastoupení, pojistný kmen a obchody od Krakovské vzájemné pojišťovací společnosti v Krakově (Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, Krakauer wechselseitige Versicherungs-Gesellschaft in Krakau), které se po rozpadu Rakouska-Uherska ocitly na území ČSR.
 Na mimořádné valné hromadě z 9.12.1932 usneseno převzetí, s platností od 1.1.1933, československého zastoupení a portfólia rakouské pojišťovny Fénix, všeobecná pojišťovací společnost (Allgemeinen Versicherungs-A.-G. Phönix) ve Vídni a k tomuto účelu zvýšen akciový kapitál na 5 000 000 Kč, vydáním 5 000 ks nových akcií po 400 Kč (II. emise). Zároveň schválena změna názvu společnosti na: Všeobecná pojišťovna - Pražský Fénix akc. spol. (Allgemeine Assekuranz - Prager Phönix-Akt. Ges.)
 V letech 1935/1936 se pojišťovna vrátila zpět ke svému původnímu názvu: Všeobecná pojišťovna akc. spol. (Allgemeine Assekuranz-Akt. Ges.)
 Po zabrání Sudet v říjnu 1938 uzavřela Všeobecná pojišťovna dohodu se Sudetoněmeckou Union, pojišťovací akc. spol. [1, 2] o předání pojistného kmenu neživotních pojištění na zabraném území pojišťovně Union a pojišťovna Union předala svůj pojistný kmen neživotních pojištění na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenska Všeobecné pojišťovně.
 Všeobecná pojišťovna dále předala svůj pojistný kmen životních pojištění na zabraných územích německé pojišťovně "Deutscher Herold" Volks- und Lebensversicherungs A. G. v Berlíně.
 Na základě schválené dohody z prosince 1940 převzala Všeobecná pojišťovna pojistný kmen životních pojištění na protektorátním území, původně patřící Slovenské poisťovne, úč. spol. v Bratislavě.
 V roce 1942 nařídilo Ministerstvo hospodářství a práce likvidaci následujících pojišťoven: Pražská městská pojišťovna; Lípa, akciová pojišťovna; Česká akciová pojišťovna Lloyd a Patria, akciová pojišťovna. Likvidace proběhla formou fúze se Všeobecnou pojišťovnou akc. spol. s účinností od 1.1.1943.
 Na mimořádné valné hromadě z 8.12.1942 schválena změna názvu společnosti na: Pražská městská životní pojišťovna akciová společnost (Prager Städtische Lebensversicherungsanstalt A.-G.) a zároveň zvýšení akciového kapitálu na 12 500 000 K, vydáním 7 500 ks nových akcií na jméno po 1 000 K (III. emise). Z toho bylo použito 2 500 ks akcií na výměnu za akcie fúzovaných (likvidovaných) pojišťoven a to následovně:
   40 ks akcií Lípa, akc. poj. po 400 K za 23 akcií III. em. po 1 000 K Pr. měst. živ. poj.
   100 ks akcií poj. Lloyd po 400 K za 7 akcií III. em. po 1 000 K Pr. měst. živ. poj.
   10 ks akcií Patria, akc. poj. po 400 K za 1 akcii III. em. po 1 000 K Pr. měst. živ. poj.
 Zbývajících 5 000 ks nových akcií III. emise použito na výměnu původních akcií I. a II. emise Všeobecné pojišťovny akc. spol. v poměru 5:2. Za 5 ks akcií Všeobecné poj. po 400 K obdrželi akcionáři nově 2 akcie III. em. po 1 000 K Pražské městské životní pojišťovny.
 V rámci znárodnění soukromých pojišťoven byla na základě vyhlášky ministra financí ze dne 20.11.1946 založena, s účinností od 1.7.1947, Pražská pojišťovna národní podnik, která následně převzala soukromé pojišťovny, včetně Pražské městské životní pojišťovny a tím původní akciové společnosti zanikly.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1926, 1930, 1934, 1937 a 1944.
     Vyhláška ministra financí 2088/1946 Ú. I. za dne 20.11.1946
   
   
Avers :

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.