ZPĚT

 
   
Název :  Böhmische Union-Bank
 Česká banka Union
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

5x

100

500

 Zlatých  
Město :  Prag (Praha)
Datum :  2.1.1891
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 343 x 235 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založena v roce 1872 s akciovým kapitálem 10 000 000 Zlatých, který byl splacen pouze do výše 40% (4 000 000 Zlatých).
 Následkem všeobecné krize, vyvolané vídeňským burzovním krachem v roce 1873, prodělala banka těžkou krizi, která vyvrcholila v roce 1884. Při následné sanaci byl akciový kapitál odkolkováním snížen a současně proti hotovému zaplacení znovu zvýšen na původní stav. Byla provedena úplná reorganizace ústavu a Česká banka Union postavena na nové, zcela zdravé, základy. Od této doby se datuje stálý vzestup obchodů ústavu, který se během času zařadil mezi nejvýznamnější banky v bývalé monarchii a ještě více v Československu.
 Do roku 1896 byl akciový kapitál navyšován postupnými emisemi až na 8 000 000 Zlatých (16 000 000 Korun) a v dalších letech provedeny následující emise:
   V roce 1899 zvýšen akciový kapitál na 12 000 000 Zlatých (24 000 000 Korun).
   25.3.1905 zvýšení z 24 000 000 K na 28 000 000 K, vydáno 20 000 ks akcií. Nabídnuty akcionářům v dubnu 1905.
   25.3.1905 zvýšení z 28 000 000 K na 32 000 000 K, vydáno 20 000 ks akcií. Nabídnuty akcionářům v březnu 1906.
   31.3.1908 zvýšení z 32 000 000 K na 36 000 000 K, vydáno 20 000 ks akcií. Nabídnuty akcionářům v květnu 1908.
   31.3.1908 zvýšení z 36 000 000 K na 40 000 000 K, vydáno 20 000 ks akcií. Volně prodány v roce 1909.
   30.3.1910 zvýšení ze 40 000 000 K na 45 000 000 K, vydáno 25 000 ks akcií. Nabídnuty akcionářům v dubnu 1910.
   30.3.1910 zvýšení ze 45 000 000 K na 50 000 000 K, vydáno 25 000 ks akcií. Volně prodány v roce 1910.
   2.3.1911 zvýšení z 50 000 000 K na 60 000 000 K, vydáno 50 000 ks akcií. Nabídnuty akcionářům v Březnu 1912.
   2.3.1911 zvýšení ze 60 000 000 K na 65 000 000 K, vydáno 25 000 ks akcií. Volně prodány v roce 1912.
.
 Valná hromada z 23.3.1912 zmocnila správní radu provést navýšení akciového kapitálu na 100 000 000 Korun. Tato emise však následkem nepříznivých poměrů na peněžním trhu, zaviněných politickými zápletkami na Balkáně a později vypuknutím první světové války, nebyla provedena.
 První světová válka přinesla bance, jako i ostatním bankám, po překonání počátečních obtíží, velké zisky a rozšíření obchodu. Stále stoupající význam banky a hlavně vzestup vkladů byl důvodem ke zvýšení akciového kapitálu ze 65 000 000 Korun na 80 000 000 Korun, které provedeno v srpnu 1918, vydáním 75 000 ks nových akcií, z nichž část nabídnuta akcionářům v poměru 8:1 po 360 Korunách a zbytek volně umístěn.
 Na základě unesení valné hromady ze dne 30.6.1920 provedeno v září 1920 nové zvýšení akciového kapitálu na 120 000 000 Kč. Z nově emitovaných 200 000 ks akcií bylo 80 000 kusů nabídnuto akcionářům v poměru 5:1 v kurzu 360 Kč a zbývajících 120 000 ks akcií přenecháno skupině Banca Commerciale Italiana v Miláně a Lazard Frères & Cie. v Paříži. Navázáním úzkých obchodních styků s oběma jmenovanými zahraničními ústavy, ze kterých vyslala Banca Commerciale Italiana svoje zástupce do správní rady, doplnila Česká banka Union svoji zahraniční organizaci a získala velké výhody.
 Vzhledem k valutovým diferencím mezi jednotlivými nástupnickými státy likvidovala v letech 1920 až 1921 banka všechny svoje zahraniční filiálky. Filiálky v Bílsku a Těšíně byly předány, ve spojení s Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft ve Vídni a Polskou průmyslovou bankou ve Lvově, nově zřízené Schlesische Industriebank. Filiálky v Rakousku přešly na Steiermärkische Escompte-Bank a filiálka v Cejle na Prvou Hrvatskou Štedionicu.
 V roce 1920 založila Česká banka Union společně s Pražskou úvěrní bankou a Agrární bankou československou Obchodní sdružení československých bank v Berlíně. V roce 1921 bylo toto sdružení při příležitosti reorganizace prováděné za spoluúčasti německé skupiny Deutsche Orientbank v Berlíně přeměněno na Tschechoslovakischer Bankverein A. G.
 Na valné hromadě ze 14.2.1922 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 200 000 000 Kč. Dle tohoto usnesení emitováno v březnu 1922 200 000 kusů akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 3:1 po 325 Kč a v dubnu 1924 zbývajících 200 000 ks akcií, které nabídnuty v poměru 4:1 po 360 Kč.
 V roce 1924 podíl na Tschechoslovakischer Bankverein A. G. odprodán a převzat zájem na Deutsche Orientbank v Berlíně.
 V témže roce se banka zúčastnila, ve spojení s Pester Ungarische Commerzialbank v Budapešti, na Agrarne i komercijalne bance v Sarajevu - Bělehradě převzetím většího počtu jejích akcií a sjednáním trvalého zájmového společenství.
 Banka se stala členem konsorcia pro státní úvěrové operace a má právo vydávat vkladní knížky, bankovní dlužní úpisy a pokladniční poukázky až do výše svého akciového kapitálu. Později se limit zvyšoval až do částky 1 600 000 000 Kč.
 V roce 1925, v důsledku nových bankovních zákonů, přeměnila banka své cukerní a uhelné oddělení na samostatné společnosti: Union společnost pro obchod cukrem s r. o. Praha a Česká Union, obchod uhlím, společnost s r. o. Moravská Ostrava.
 Koncem roku 1926 se banka účastnila na založení mezinárodního finančního trustu American British and Continental Corporation v New Yorku, který v Československu zastupuje.
 Na mimořádné valné hromadě z 21.2.1929 usneseno převzetí Všeobecné české bankovní jednoty v Praze s platností od 1.1.1929 cestou fúze. Sloučení bylo provedeno výměnou akcií v poměru 5 akcií Všeobecné české bankovní jednoty po 200 Kč za 3 akcie České banky Union. Prakticky bylo sloučení obou bank uskutečněno dnem 1.7.1929.
 S ústavy Société Générale de Belgique (Brusel), Banque Belge pour ľEtranger (Brusel), Basler Handelsbank (Basilej) a Wiener Bank-Verein (Vídeň), kteréžto na základě své akciové účasti na Všeobecné české bankovní jednotě, získaly fúzí akcie České banky Union, sjednala banka dlouhodobé přátelské úmluvy. V roce 1930 získala Česká banka Union na podkladě těchto přátelských úmluv účast na Opštem Jugoslovenskem Bankarskem Društvu A. D. v Záhřebu - Bělehradě a na Powszechnem Banku Zwiazkowym w Polsce ve Varšavě - Lvově.
 Na valné hromadě z 5.4.1929 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 250 000 000 Kč, emisí 250 000 ks akcií a představenstvo zmocněno, aby v příhodném okamžiku toto usnesení provedlo a stanovilo emisní podmínky (nikdy neprovedeno).
 V bilanci za rok 1931 vzat zřetel na důsledky hospodářské krize provedením mimořádných odpisů na cenných papírech, účastech a dlužnících ve výši 122 100 000 Kč a odepsání kurzové ztráty 20 100 000 Kč na vlastních akciích, zakoupených z intervenčních důvodů. Na odpisy v celkové výši 142 200 000 Kč použito 124 500 000 Kč z rezerv a 17 700 000 Kč z provozních zisků za rok 1931. Současně snížen akciový kapitál z 200 000 000 Kč na 150 000 000 Kč stažením bankou postupně získaných 250 000 kusů vlastních akcií.
 V souvislosti se vzájemným vyúčtováním konsorciálních úvěrů a akciových účastí mezi Českou bankou Union a Creditanstalt-Bankverein, bylo na jaře 1935 repatriováno 113 520 ks akcií České banky Union, které byly umístěny mezi tuzemské zájemce. Po této transakci zbývá v zahraniční držbě ještě asi 200 000 ks akcií.
 Po zabrání Sudet na podzim roku 1938 vedlo Českou banku Union k odstoupení 23 sudetských poboček, které koncem října 1938 předala berlínské Deutsche Bank. Přátelské vztahy, navázané při této příležitosti, vedly Deutsche Bank k získání směrodatné kapitálové účasti na České bance Union, které tak byla zajištěna mocná opora a rozvětvená organizace berlínské velkobanky. Účastí, kterou získala Deutsche Bank na vídeňské Creditanstalt-Bankverein, byly upevněny rovněž staré a osvědčené vztahy České banky Union k tomuto ústavu. 
 V bilanci za rok 1938, sestavené již za součinnosti nové gesční skupiny, provedena vzhledem k změněným poměrům radikální revize všech majetkových složek. K odpisům, změnám v ocenění a rezervacím bylo použito převodu zisku 10 100 000 Korun, zisku roku 1938 ve výši 840 000 Korun, vykázaných rezerv ve výši 73 500 000 Korun, rezervy v ocenění nemovitostí a jiných latentních rezerv. Dále použita k odpisům částka 135 000 000 Korun, uvolněná snížením akc. kap. ze 150 000 000 K na 15 000 000 Korun. 
 Valná hromada z 12.12.1939, která schválila toto radikální bilanční vyčištění, usnesla současně nové zvýšení akciové jistiny z 15 000 000 K na 100 000 000 Korun, vydáním nových akcií po 400 Korunách. (Zvýšení provedeno v květnu 1940 při kursu 445 Korun). Při této příležitosti přešla převážná většina akcií do portfólia Deutsche Bank. 
 Dne 29.10.1940 se bratislavská filiálka České banky Union přeměnila, za součinnosti Creditanstalt-Bankverein, na samostatnou slovenskou banku Union-Bank Pressburg s akciovým kapitálem 50 000 000 Ks, rozděleným na 50 000 ks akcií po 1 000 Ks.
 Dle usnesení mimořádné valné hromady z 20.6.1940 převzala banka se zpětnou platností k 1.1.1939 Deutsche Agrar- und Industriebank v Praze, jejíž sudetské filiálky přešly předtím rovněž na Deutsche Bank.
 Na valné hromadě ze 17.11.1942 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 150 000 000 Korun, vydáním 125 000 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 v kurzu 600 Korun.
 Po roce 1945 byla banka likvidována jako německý peněžní ústav.
   Zdroj informací: 
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928, 1928-1929, 1931-1932 a 1937-1938.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
     Finanční ročenka Compass 1944.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Česká banka Union, Praha 1891, 500 Zlatých

   
.
Revers :

---

   
.
.
..

Centrála a filiálky banky (stav k roku 1913):

Česká banka Union centrála v Praze, 1913

Centrála Praha.

.
.

Česká banka Union filiálky Bílsko-Bělá, Brno, Celje, Dornbirn, Jablonec nad Nisou, 1913

Filiálky: Bílsko-Bělá (PL), Brno, Celje (SLO), Dornbirn (AT), Jablonec nad Nisou.

.
.

Česká banka Union filiálky Štýrský Hradec, Vrchlabí, Krnov, Klagenfurt am Wörthersee, Dvůr Králové nad Labem, 1913

Filiálky: Štýrský Hradec (AT), Vrchlabí, Krnov, Klagenfurt am Wörthersee (AT), Dvůr Králové nad Labem.

.
.

Česká banka Union filiálky Leoben, Linec, Šumperk, Nový Jičín, Olomouc, 1913

Filiálky: Leoben (AT), Linec (AT), Šumperk, Nový Jičín, Olomouc.

.
.

Česká banka Union filiálky Liberec, Rumburk, Žatec, Salzburg, Opava, 1913

Filiálky: Liberec, Rumburk, Žatec, Salzburg (AT), Opava.

.
.

Česká banka Union filiálky Villach, Frýdek-Místek, Broumov, 1913

Filiálky: Villach (AT), Frýdek-Místek, Broumov.

.
.
.
.

Pohlednice Vrchlabská filiálka České banky Union, před rokem 1918

Pohlednice: Česká banka Union, filiálka Vrchlabí (Böhmische Union-Bank, Filiale Hohenelbe), před rokem 1918.

.
.
.
.
.
.